EXECUTIVE BOARD

2020-2022

MS. TERESA TỐ-TRINH TRỊNH

President

MR. BẢO VIỆT LƯU

Vice President - Programs

MS. HUYỀN THANH LÊ

Vice President - Fund Raising

MR. VINH NGÔ

Vice President - Membership

MR. BRYAN THẾ HOÀI NGUYỄN

Co-Vice President - Community Outreach (Vietnamese)

MS. CHRISTINE TRẦN

Co-Vice President - Community Outreach (English)

MR. DAVID NGUYỄN

Co-Vice President - Youth Engagement

MS. XUÂN TRẦN

Co-Vice President - Youth Engagement

MS. KIMMY CAO

Vice President - Marketing

MS. JENNY LÊ

Vice President - Grant Acquisitions

MR. ALEXANDER LÊ

Vice President - Community Health Programs

MS. MINH HA PHẠM

Treasurer

MR. JOHN NGUYỄN

Secretary

 

BOARD OF DIRECTORS

2020-2022

MR. HOÀNG NAM LƯƠNG
BOARD CHAIR

Houston, TX

MS. TINA ÂU

Houston, TX

DR. THIỆN CAO

Houston, TX

MR. BRYAN THẾ HOÀI NGUYỄN

Houston, TX

DR. ANHLAN NGUYỄN

Houston, TX

DR. MINH DUY NGUYỄN

San Diego,CA

MR. VINH NGÔ

Houston, TX

MS. HUYỀN THANH LÊ

Houston, TX

MR. BẢO VIỆT LƯU

Houston, TX

MR. TƯỜNG VŨ NGUYỄN

Austin, TX

MS. TERESA TỐ TRINH TRỊNH

Houston, TX

MR. JEFF WATKINS

Houston, TX

 

©2021 by Vietnamese Culture & Science Association.