COVID-19 RESOURCES

 
Gathering Informations

Ghi danh vắc xin COVID-19 qua Sở Ý Tế Công Cộng Quận Harris

(Harris County Public Health)

 

Instructions for COVID-19 Vaccine Registration

for Walmart

 

Cách Ghi Danh Lấy Hẹn Chích Ngừa Tại Walmart

TIẾNG VIỆT

ENGLISH

Vaccine Production Line

 Register for your free COVID-19 vaccine with Houston Methodist Hospital System. 

Ghi danh chích ngừa COVID-19 miễn phí của hệ thống bệnh viện Methodist.

 

10 CÁCH ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC TRIỆU CHỨNG HÔ HẤP TẠI NHÀ

COVID-19: SO SÁNH CÔ LẬP VÀ CÁCH LY

NGĂN CHẶN SỰ LÂY LAN CỦA MẦM BỆNH

NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT VỀ COVID-19 ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

DÙNG VẢI CHE MẶT

CÁC TRIỆU CHỨNG COVID-19

Crowd with Masks

Information from Center for Disease Control (CDC)

Thông Báo Từ Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh 

TIẾNG VIỆT

ENGLISH

 

Giữ Gìn Sức Khoẻ Tinh Thần Trong Đại Dịch Covid-19

CV-19-Mental-Wellness-6-Tipcs-Viet.png
 

©2021 by Vietnamese Culture & Science Association.